>

Technika: posadowienie i montaż

Ściany oporowe to najszybszy i najłatwiejszy sposób niwelowania różnic wysokości. Istniejący grunt lub podłoże stanowiące izolację mrozoodporną należy odpowiednio zagęścić. Grunt zasypowy  powinien zostać zbadany przez odpowiedzialnego kierownika budowy pod kątem właściwości  oraz nośności  i porównany z danymi przyjętymi w naszych obliczeniach statycznych.  

W standardowych obliczeniach przyjęto następujące założenia (posadowienie ścian oporowych na gruncie rodzimym)

Zasypka: γ(gamma)=19kN/m3, ϕ´k(phi)=35°.

Jeżeli w danym wypadku parametry są inne od podanych powyżej, stan podłoża gruntowego musi zostać sprawdzony przez odpowiedzialnego kierownika budowy.


Ściana oporowa z wewnętrzną stroną licową

Ściana oporowa z zewnętrzną stroną licową

 1. Zasypka - grunt zasypowy (żwir, pospółka)
 2. System transportu: standardowo uchwyty transportowe, alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd.
 3. W razie konieczności z ostrogą (przeciwstopą)
 4. Drenaż
 5. Wilgotna wylewka jastrychowa
 6. Beton min. C 16/20 (XC2) zalecenie: konstrukcyjnie zbrojony 
 7. Materiał mrozoodporny np. żwir, pospółka
 8. Zbrojona podpora: konieczna przy elementach z wewnętrzną stroną licową! Zalecenie: połączyć konstrukcyjne z poz. 6 
 9. Istniejące wzmocnienie przy elementach z zewnątrzną stroną licową/ nie dotyczy małych wysokości

Wysokość położenia uchwytów transportowych zależy od wysokości elementu, czasami wbudowane są 4 sztuki. Opcjonalnie także z gwintowanymi kołkami uchwytowymi.


Ściana oporowa - widok z góry

Góra ściany fazowa ze wszystkich stron / fazowanie ściany pionowej tylko na zapytanie
Z powodów produkcyjnych oraz w celu uniknięcia szkód spowodowanych działaniem mrozu wyroby nasze wykazują niewielką stożkowość, zależną od grubości elementu.

 

Ściana oporowa - widok od strony licowej

Widok w obszarze stopy

U podstawy ściany znajduje się zwężenie, umożliwiające odpływ napierającej wody.

Posadowienie i montaż - zalecenia

Do montażu naszych ścian oporowych GIGANT®-, T-KANT-, PRIVANT-, MEDIKANT-, MEGANT-, oraz ZIRKANT-Ściany oporowe zalecamy następujący sposób postępowania:

 • Przy elementach o wysokości do 1,00 metra posadowienie musi wynosić około 50 cm. Przy wyższych elementach zagłębienie w gruncie powinno sięgać głębokości przymarzania około 80 cm.
 • Najniższa warstwa podbudowy składa się z warstwy materiału mrozoodpornego: zagęszczonej pospółki lub żwiru o grubości około 20-50 cm.
 • Powierzchnię posadowienia ściany oporowej należy wykonać z około 10 cm betonu C 16/20.
 • Zaleca się układanie elementów na wilgotnej wylewce jastrychowej (warstwa wyrównująca) o grubości ok. 5 cm.
 • Stabilizację ściany podczas zasypywania zapewni wsunięcie pręta stalowego D = 16 mm w zabetonowane uchwyty montażowe (haki). W narożnikach pręty okrągłe należy zagiąć. Dla poprawy stabilności narożnika wskazanie jest wypełnienie go betonem. W przypadku stosowania nakładek stalowych stabilizacja ścian odbywa się poprzez ich skręcenie (więcej na stronach 3/4 – łączenie elementów).
 • Spoiny pionowe między elementami można uszczelnić za pomocą pasków papy bitumicznej bądź odpowiedniego materiału spoinującego.
 • Ściany oporowe należy zasypać niespoistym gruntem zasypowym (żwir, pospółka). Grunt zasypowy należy nanosić warstwami i odpowiednio zagęszczać (wysokość zrzutu gruntu około 30 cm). Należy zachować odległość urządzeń zagęszczających  od muru wynoszącą co najmniej 1/3 wysokości elementu prefabrykowanego bądź 50 cm.
 • Po montażu elementy zasypywać przynajmniej do wysokości stopy, aby nie było widoczne zwężenie odwadniające. Nie jest to wymagane, ale zalecane ze względów estetycznych (więcej na stronie 2 - schemat widoku  zewnętrznej strony licowej lub T-Kant / bok 4 widok obszaru stopy).
 • Ściany oporowe GIGANT®- oraz PRIVANT  z wewnętrzną stroną licową należy na miejscu budowy odpowiednio zabezpieczyć przed poślizgiem (za pomocą np.ostrogi/przeciwstopy – schemat na stronie 2 – wewnętrzna strona). Na życzenie dostarczamy elementy ze zbrojeniem przyłączeniowym (za dopłatą).
 • Ze względów technologicznych w trakcie produkcji długości stóp mogą się różnić nawet o 5 cm od podanych wymiarów.