>

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że są Państwo zainteresowani naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie dla zarządu WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG. Korzystanie ze strony internetowej firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, to przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i dla takiego przetwarzania brak jest podstawy prawnej, to zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z  przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG będąc administratorem wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. DEFINICJE

Polityka prywatności WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego  ustawodawcę  przy uchwalaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a) dane ososbowe, art. 4 pkt. 1 DS-GVO

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio można w szczególności poprzez dane identyfikacyjne takie jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online, jedną lub więcej cech szczególnych zidentyfikować tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą, art. 4 pkt. 1 DS-GVO
Osoba, której dane dotyczą,
to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie, art. 4 pkt. 2 DS-GVO
Przetwarzanie to każda operacja lub seria operacji przeprowadzanych z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi takimi, jak pobieranie, gromadzenie, organizacja, porządkowanie, przechowywanie, dostosowanie lub zmiana, selekcja, wyszukiwanie, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywanie lub kojarzenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania, art. 4 pkt. 3 DS-GVO
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie, art. 4 pkt. 4 DS-GVO
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych, dotyczących osoby fizycznej, a w szczególności do analizy i przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną,
zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, niezawodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą lokalizacji tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja, art. 4 pkt. 5 DS-GVO
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby danych osobowych nie można było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) administrator lub administrator danych, art. 4 pkt. 7 DS-GVO
Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania są określone w prawie unijnym  lub prawie państw członkowskich, to administratora lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia  można określić zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h) podmiot przetwarzający, art. 4 pkt. 8 DS-GVO
Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, instytucją lub innym organem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

i) odbiorca, art. 4 pkt. 9 DS-GVO
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy chodzi o  osobę trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem unijnym lub prawem  państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) Osoba trzecia, art. 4 pkt. 10 DS-GVO
Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ niebędący osobą, której dane dotyczą, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) zgoda, art. 4 pkt. 11 DS-GVO
Zgoda jest każdym dobrowolnym wyrażeniem woli  przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest::

WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG reprezentowana przez W. Westerwelle Verwaltung GmbH,
ta z kolei reprezentowana przez Prezesa
Kai-Uwe Westerwelle  
Elverdisser Strasse 205
32052 Herford
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5221/9755 - 0
Fax: +49 (0) 5221/9755 - 25
E-Mail: informacja@westerwelle.pl
Strona internetowa: www.westerwelle.pl

Inspektor danych osobowych:     
Firma Eichmann & Kleinkes Seminare GmbH, Otto-Brenner-Strasse 209,
33604 Bielefeld, reprezentowana przed dyrektorów zarządzających Folker Eichmann,

Marcus Kleinkes oraz Martina Meyer

Tel. 0521/55773250

E-Mail:
datenschutz(at)schulung-eks.de

3. COOKIES (CIASTECZKA)

Strony internetowe firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG używają plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które są gromadzone i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie firma WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez stosowania plików cookie.

Dzięki plikowi cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane zgodnie z zainteresowaniami użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi na przykład przy każedej wizycie na stronie  za kżdym razem wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest ona przejmowana przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy za pomocą pliku cookie artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie będzie możliwe w pełni korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

.

4. GROMADZENIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

Strona internetowa firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KGgromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wchodzą na stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera.

Gromadzone mogą być:

(1) używane typy i wersje przeglądarek, system operacyjny używany przez system dostępu, strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), podstrony, do których dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwu w przypadku ataków hakerskich na nasze systemy informatyczne.

(2) Korzystając z tych ogólnych danych i informacji firma WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG nie wyciąga żadnych wniosków na temat  osoby, której dane dotyczą. Te informacje są raczej wymagane w celu prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, zoptymalizowania zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklam, w celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologiinaszej strony internetowej, a także udostępnienia organom ścigania koniecznych informacji w przypadku cyberataku.

Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony statystycznie oceniane przez firmę WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.   Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, który obejmuje  również ogólny adresem dla tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, to dane osobowe przesłane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Takie dane dobrowolnie przekazywane przez osobę, której one dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z tą osobą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. RUTYNOWE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której te dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy zostało to przewidziane przez europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym administrator danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę do zwrócenia się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

b) Prawo do informacji
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę, aby w dowolnym momencie otrzymać bezpłatną informację o przechowywanych jej danych osobowych oraz kopię tej informacji od administratora. Poza tym ustawodawca europejski udzielił osobie, której dane dotyczą, następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych jej dotyczących lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat związanej z tym logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w tym celu w dowolnym momencie zwrócić się do pracownika administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo, uwzględniając cele przetwarzania, do domagania się uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również w drodze zgłoszenia uzupełniającego.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do korekty, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę do żądania od administratora usunięcia jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone w takich celach lub przetwarzane w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw dla przetwarzania danych lub dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
 • Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane przez WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG, może w dowolnym momencie zwrócić się w tym celu do administratora.  Pracownik firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG zleci natychmiastowe spełnienie prośby o usunięcie.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG, a nasza firma jako administrator jest zobowiązana zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO do usunięcia danych osobowych, to WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków dotyczących tych danych osobowych oraz kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG zleci w indywidualnym przypadku uczynienie tego, co konieczne.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje poprawność danych osobowych w czasie, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wystosowała sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnieniem osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce ograniczyć dane osobowe przechowywane przez firmę WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG, może zwrócić się w każdej chwili w tym celu do pracownika administratora. Pracownik firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG zleci ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę do udostępnienia danych osobowych jej dotyczących, które zostały przekazane przez nią administratorowi, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo  do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód za pośrednictwem administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. . 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów, chyba że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a które zlecono  administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której danedotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio przez jednego administratora  do innego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie wpłynie to na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG.

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG nie przetwarza danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają nad interesami, prawami i wolnością osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe w celu reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG w celach marketingu bezpośredniego, to WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, które jest przeprowadzane przez WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem firmy WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które ma skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dopuszczalna zgodnie z przepisami UE lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i gdy te przepisy zawierają  odpowiednie środki służące ochronie praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz  (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub realizacji umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, to WESTERWELLE PL GmbH & Co. KG podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co obejmuje przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w tym celu, w dowolnym momencie, skontaktować się z pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę,  do odwołania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

8. OCHRONA DANYCH W PRZYPADKU REKRUTACJI I PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe osób aplikujących w celu realizacji procesu rekrytacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się  również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdykandydat przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne administratorowi drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze umowy o pracę zaplikującym, to dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte w ciągu trzech miesiący od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że nie istnieją inne uzasadnione interesy administratora danych, które kolidowałyby z usunięciem tych danych. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie Ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

9. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FACEBOOKA

Administrator na tej stronie internetowej  zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to społeczny punkt spotkań, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Jednostką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, to administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), to przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Facebooka, co powoduje załadowanie odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie developers.facebook.com/docs/plugins/. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informację o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, to Facebook rozpoznaje za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej witryny ona odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebook tej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, naciśnie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba zamieści komentarz, to Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli ta osoba  jest zalogowana na Facebooku w tym samymczasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, to może ona zapobiec transmisji wylogowując się z konta na Facebooku przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej.

Zasady dotyczące danych opublikowane przez Facebook, dostępne są na stronie de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniają także, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które pozwalają ukryć transmisję danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do blokowania transmisji danych do Facebooka.

 

10. REGULAMIN OCHRONY DANYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA I KORZYSTANIA Z MATOMO (DAWNIEJ PIWIK)

Na naszej stronie wykorzystujemy oprogramowanie typu Open Source Matomo.Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają analizowanie aktywności internetowej użytkownika na różnych stronach internetowych w celu analizy dostępu i ruchu na tych stronach (np. pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest zanonimizowany przed zapisaniem.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających witrynę. Umożliwia nam to zbieranie informacji, kiedy zostały wykonane wyświetlenia strony i z jakiego regionu pochodzą. Zapisywane się też informacje (np. adres IP, przeglądane strony internetowe, typ przeglądarki i system operacyjny użytkownika), dzięki którym analizujemy, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Ta usługa analizy internetowej jest wykorzystywana na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO. Dane statystyczne na temat korzystania z naszego serwisu internetowego są niezbędne do optymalizowania naszej oferty internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Hosting

Z Matomo gromadzimy dane wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

 

11. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Art. 6 I lit. f DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania danych niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVOW rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony interesówważnych dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład w przypadku, gdyby gość naszej firmy został ranny, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nad nimi nie przeważają. Takie operacje przetwarzania są nam w szczególności dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie wyraził pogląd, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

12. UZASADNIONE INTERESY W PRZETWARZANIU DANYCH, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM OBSERWACJI ADMINISTRATORA LUB OSOBY TRZECIEJ

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, to naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

13. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

Podstawowym kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie będą już dłużejpotrzebne do realizacji lub zainicjowania umowy; w przypadku innych okresów przechowywania kierujemy się ustawowymi okresami przedawnienia.

14. PRZEPISY PRAWNE LUB UMOWNE DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych

Chcemy Państwa uświadomić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne do zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, udostępni nam dane osobowe, które następnie będziemy musieli przetwarzać. Na przykład osoba której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych spowodowałoby, że umowa z tą osobą nie mogłaby zostać zawarta. Zanim osoba, której dane dotyczą, poda dane osobowe, musi się zwrócić do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni indywidualnie osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje spowodowałoby niepodanie danych osobowych.

 

 

15. Istniejące zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani z profilowania.

 

Stan: 05. maj 2021