Ogólne Warunki Handlowe

§1 Postanowienia ogólne
W odniesieniu do wszystkich stosunków handlowych, a więc także i przyszłych transakcji, obowiązują wyłącznie niniejsze warunki dostaw i płatności. Nie uznaje się przeciwstawnych warunków, w szczególności warunków zakupu Kupującego, chyba że ich moc obowiązująca zostanie przez nas wyraźnie potwierdzona. Warunki dostaw i płatności firmy Westerwelle obowiązują także wówczas, gdy wykonujemy bez zastrzeżeń zamówienia mając wiedzę na temat istnienia przeciwstawnych warunków Zamawiającego. 

Oświadczenia ustne, odbiegające od warunków dostaw płatności, obojętnie jakiego rodzaju, w szczególności także przyrzeczenia przedstawicieli, są bezskuteczne bez wyraźnego potwierdzenia na piśmie. 

§2 Ceny i płatności

Ceny określone są, o ile nie uzgodniono inaczej, w PLN, loco zakład łącznie z załadunkiem w zakładzie i każdorazowo z doliczeniem obwiązującego w dniu wystawienia faktury podatku VAT. Udostępnione na zasadzie wypożyczenia urządzenia pomocnicze do załadunku (np. klamry, taczki, palety itp.) należy zwrócić w stanie nadającym się do użytku natychmiast po ich wykorzystaniu. Koszty dostawy zwrotnej ponosi Zamawiający. W razie utraty lub uszkodzenia urządzeń pomocniczych Westerwelle obciąży kosztem odtworzenia lub naprawy. 

W przypadku uzgodnienia dostawy przez Westerwelle należy zapewnić na placu budowy swobodny dojazd dla pojazdów ciężarowych. Dodatkowy nakład pracy lub opóźnienie spowodowane utrudnieniami w dojeździe należy odpowiednio zrekompensować firmie Westerwelle. 

Ceny są określone, o ile nie zostały wyraźnie potwierdzone jako ceny stałe, niezobowiązująco i mogą być proporcjonalnie dopasowane, jeśli w okresie czterech miesięcy od zawarcia umowy mają miejsce podwyżki płac lub podwyżki cen materiałów. Na żądanie zostanie to udokumentowane Zamawiającemu. 

Westerwelle ma prawo żądania stosownych płatności ratalnych. 

Wszystkie płatności należy regulować w terminie wymagalności bez żadnych potrąceń i dodatkowych kosztów w miejscu realizacji płatności Westerwelle. 

O ile nie zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie inaczej, Westerwelle ma prawo, w razie przekroczenia wyznaczonego przez siebie lub uzgodnionego umownie terminu płatności i w razie braku uzasadnienia dla opóźnienia, do naliczenia zwyczajowych odsetek bankowych, obowiązujących w czasie wystąpienia opóźnienia. Bez przedstawiania dodatkowych dowodów Westerwelle może żądać odsetek z tytułu opóźnienia płatności w wysokości co najmniej pięciu procent w stosunku rocznym.
BW razie wcześniejszego lub późniejszego zezwolenia na termin płatności odbiegający od powyższych terminów płatności na korzyść Zamawiającego w wysokości powyżej 30 dni po terminie wymagalności odsetki z tytułu opóźnienia w płatności wynoszą co najmniej 5% ponad podstawową stopę procentową, a w przypadku więcej niż 60 dni - 7% ponad podstawową stopę procentową. Zamawiający zalega z płatnością, gdy przekracza uzgodniony termin zapłaty lub, o ile takiego terminu nie uzgodniono, nie dokona zapłaty w terminie trzydziestu dni od daty wymagalności i otrzymania faktury lub gdy mimo upływu terminu wymagalności i monitów nie uiszcza zapłaty.
Jeżeli spełnione są warunki występowania opóźnienia w zapłacie, Westerwelle może naliczyć odsetki w wysokości 8% ponad podstawową stopę procentową, o ile Westerwelle nie udowodni powstania większej szkody na skutek opóźnienia w zapłacie. Westerwelle może żądać wyrównania wszelkich szkód powstałych na skutek opóźnienia w zapłacie, łącznie z uzasadnionymi wydatkami na prowadzenie postępowania prawnego. Jeżeli opóźnienie nie nastąpi tylko w sposób niezawiniony przez Zamawiającego, Westerwelle może jednak żądać odsetek z tytułu opóźnienia zgodnie z powyższymi postanowieniami.
Weksle i czeki są przyjmowane tylko w celu wykonania zobowiązania. Związane z tym opłaty lub pozostałe koszty należy wyrównać w gotówce niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od powiadomienia o nich. Jeżeli weksel przyjęty w celu wykonania zobowiązania ma być wykupiony z opóźnieniem, należą się odsetki z tytułu opóźnienia zapłaty zgodnie z poprzednimi postanowieniami. 

Zamawiający nie ma prawa do zarachowania, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsprzeczne lub prawomocnie stwierdzone. Zamawiający jest uprawniony do wykonania prawa zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone i wywodzi się z takiego samego stosunku umownego, co roszczenie Westerwelle. 

W razie opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego, wystąpienia trudności w zapłacie, bezskuteczności przymusowej egzekucji lub wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, wszystkie, także odroczone - jak choćby przez przyjęcie weksla - roszczenia Westerwelle w stosunku do Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne, przy jednoczesnym przepadku wszelkich przyznanych rabatów lub innych upustów. 

§3 Termin dostawy

Podawane terminy dostaw są tylko przybliżone. Firma Westerwelle jest zobowiązana do działania tylko wtedy, gdy Zamawiające wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych. Dotyczy to mianowicie współdziałania ze strony Zamawiającego, do jakiego jest on zobowiązany, jak na przykład terminowy odbiór zakupionych towarów przy zamówieniach z dostawa na żądanie lub dokonywanie płatności ratalnych. W razie braku ważnych elementów współdziałania ze strony Zamawiającego uzgodnione terminy dostaw wydłużają się o czas opóźnienia. W razie niezawinionej przez nas niemożności lub w razie niezawinionej niemożności Westerwelle jesteśmy zwolnieni z obowiązku dostawy; w pozostałym zakresie obowiązują przepisy prawa.
Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia dostaw częściowych Dostawcy, chyba że Zamawiający nie może rozsądnie wykorzystać dostawy częściowej i w uzasadniony sposób nie jest zainteresowany dostawą częściową.

Jeżeli Westerwelle z zawinionych przez siebie powodów w całości lub w części spóźni się z wymaganym świadczeniem, odpowiedzialność Westerwelle z tytułu wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia jest ograniczona do wysokości zwyczajowo przewidywalnej szkody. 

Jeżeli Zamawiający spóźnia się z odbiorem lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie współdziałania, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono gotowość do wysyłki naliczane są mu związane z tym dodatkowe koszty, § 373 I HGB (niemiecki Kodeks Handlowy), przy składowaniu w zakładzie Westerwelle jednak w wysokości co najmniej 2,5% wartości faktury za każdy rozpoczęty miesiąc. Zamawiający może jednak przeprowadzić dowód, że dodatkowe koszty w ogóle nie powstały lub były znacznie mniejsze.
Westerwelle ma prawo, ale nie obowiązek, po upływie wyznaczonego przez siebie terminu czternastu dni i powiadomieniu Zamawiającego zrobić użytek z możliwości, jakie daje § 373 II HGB. 

§4 Informacje o właściwościach i prawa ochronne

Dołączone do ofert lub dostaw książki wzorów, rysunki, światłokopie, druki itp. oraz informacje o wymiarach, masach, usługach itp. obowiązują tylko w przybliżeniu, a w szczególności nie obowiązują jako przyrzeczone właściwości lub gwarancje włąściwosci. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 

Odchylenia kolorystyczne spowodowane różnym stopniem uwodnienia, w przypadku składowanych w pozycji leżącej elementów betonowych są w normalnych warunkach nie do uniknięcia z przyczyn technicznych i nie wykluczają przydatności do użytkowania. Jak wynika z doświadczenia, z biegiem czasu te odchylenia kolorystyczne wyrównują się. 

Westerwelle nie ma obowiązku kontroli przekazanych nam przez Zamawiającego wymiarów, mas, planów itp. Podstawą wykonania zamówień i dostaw są wyłącznie wykonane przez firmę Westerwelle lub zlecone obliczenia statyczne, plany fabryczne, plany realizacji itp. 

Dokumenty przekazane przez Westerwelle do wiadomości Zamawiającego pozostają własnością firmy Westerwelle i bez jej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno ich powielać ani udostępniać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

§5 Przejście ryzyka i dostawa

Podczas dostawy ryzyko przechodzi wraz z udostępnieniem elementów dostawy na terenie zakładowym Westerwelle i powiadomieniem Zamawiającego o gotowości do dostawy, przy tym także wówczas, gdy mają miejsce akceptowalne dostawy częściowe. Na życzenie Zamawiającego i na jego koszt Westerwelle może ubezpieczyć transport przed pęknięciem oraz szkodami na skutek działania ognia i wody. Na życzenie Zamawiającego Westerwelle pokryje koszty ubezpieczenia, po czym zafakturuje je po kosztach własnych. Zamawiające jest zobowiązany natychmiast skontrolować towar przy dostawie przez spedytora lub przewoźnika pod kątem szkód transportowych i ew. w udokumentowany sposób wskazać je przedstawicielowi firmy transportowej. 

W przypadku montażu przedmiotu dostawy przez Westerwelle na miejscu u Zamawiającego ryzyko przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru przedmiotu dostawy. Na żądanie Westerwelle Zamawiający jest zobowiązany do odbioru częściowego świadczeń stanowiących zamkniętą całość. Niezależnie od tego Zamawiający ma obowiązek podjęcia niezbędnych i dostępnych mu środków do ochrony prawidłowo składowanych przez Westerwelle przedmiotów dostawy w miejscu montażu i zabezpieczenia ich przed zwyczajowymi i przewidywalnymi tam zagrożeniami. Obejmuje to mianowicie ochronę dostaw, które nie są jeszcze własnością Zamawiającego, przez objęcie ich istniejącymi lub przewidzianymi do wykonania zabezpieczeniami Zamawiającego. 

§6 Zastrzeżenie własności

Dostawy odbywają się z zastrzeżeniem prawa własności zgodnie z § 449 BGB z następującymi rozszerzeniami: 

a) Przedmiot dostawy pozostaje własnością Westerwelle do chwili zapłaty wszystkich, także powstałych w przyszłości roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z kontaktu handlowego. 

b) Wejście w posiadanie towaru zastrzeżonego przez Zamawiającego przez przetworzenie i/lub opracowanie towaru zastrzeżonego do postaci nowej rzeczy ruchomej jest zastrzeżone. Ewentualne przetworzenie i/lub opracowanie przez Zamawiającego następuje na zlecenie Westerwelle, nie powodując powstania zobowiązań z tego tytułu. Prawo własności przetwarzanego lub opracowywanego przedmiotu dostawy pozostaje przy Westerwelle i służy do zabezpieczenia roszczeń Westerwelle w wysokości wartości towaru zastrzeżonego. W razie połączenia przez Zamawiającego z innymi rzeczami ruchomymi, niebędącymi własnością Westerwelle, Westerwelle przysługuje współwłasność nowej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego no nowych przetworzonych przedmiotów w chwili przetworzenia. Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli innych rzeczy o zastrzeżeniu własności Westerwelle. Ponadto obowiązuje dla nowej rzeczy powstałej w wyniku przetwarzania to samo, co w odniesieniu do towaru zastrzeżonego w rozumieniu tych postanowień. Zastrzeżenie własności Westerwelle pozostaje w mocy nawet wówczas, gdy przedmiot dostawy zostanie połączony z działką gruntu lub wmontowany w budynek tylko w przejściowym celu, patrz § 95 BGB. 

c) Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego, do jego obróbki i przetwarzania lub połączenia z innymi rzeczami lub z działką gruntu tylko w ramach prawidłowej działalności gospodarczej i tylko w tym zakresie, że nie uzgodni z osobami trzecimi zakazu odstąpienia. Roszczenie Zamawiającego z tytułu dalszej odsprzedaży towaru zastrzeżonego, niezależnie od tego, czy w stanie niezmienionym, opracowanego lub przetworzonego i niezależnie od liczby odbiorców, podlega już w tej chwili odstąpieniu na rzecz Westerwelle do wysokości wartości faktury za przedmioty dostawy z powiększeniem o każdorazowo obowiązujący podatek VAT. 

d) Westerwelle wyraża zgodę na odstąpienie roszczeń Zamawiającego z tytułu dalszej odsprzedaży przedmiotów dostarczonych przez Westerwelle na rzecz odbiorcy trzeciego w ramach prawdziwego faktoringu (odstąpienie na rzecz faktora w miejscu spełnienia świadczenia) i w ramach prawidłowej działalności gospodarczej jedynie w tym zakresie, że Zamawiający zleci faktorowi dokonanie zapłaty swoich roszczeń w stosunku do faktora wyłącznie na rzecz Westerwelle. Westerwelle przyjmuje odstąpienie. O ile cena zakupu jest niższa od roszczenia Westerwelle, dalsze roszczenia Westerwelle pozostają przez to nienaruszone. Zamawiający ma obowiązek udzielenia Westerwelle wszystkich informacji, które są konieczne do wniesienia przez Westerwelle roszczeń w stosunku do faktora. 

e) Zamawiający nie jest uprawniony do innego dysponowania towarem zastrzeżonym Westerwelle. Jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Westerwelle o zajęciach lub innych ograniczeniach przedmiotów dostawy i praw Westerwelle prze osoby trzecie. Zamawiający ponosi w takim przypadku niezbędne koszty interwencji przez Westerwelle. 

f) Zamawiający jest mimo odstąpienia uprawniony obok Westerwelle do ściągnięcia należności. Westerwelle nie będzie ściągać należności i nie ujawni odstąpienia, jak długo Zamawiający będzie prawidłowo realizować swoje zobowiązania płatnicze. Na każdorazowe żądanie Westerwelle Zamawiający ma obowiązek podania Westerwelle danych dłużników odstąpionych roszczeń oraz poinformowania dłużników o odstąpieniu. 

g) Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy nawet wówczas, gdy poszczególne roszczenia Westerwelle zostaną włączone do bieżących rozliczeń, zostanie wyprowadzone saldo i będzie ono uznane. 

h) Wraz z pełna zapłatą wszystkich należności, w tym kosztów i odsetek, które przysługują Westerwelle z kontaktu handlowego z Zamawiającym, prawo własności do towaru zastrzeżonego Westerwelle oraz odstąpione roszczenia przechodzą bez zastrzeżeń na Zamawiającego. Westerwelle zobowiązuje się jednak, na żądanie Zamawiającego do zwolnienia wedle swojego swobodnego uznania przysługujących jej na podstawie powyższych postanowień zabezpieczeń, o ile ich wartość przekracza o 10% wartość zabezpieczanych roszczeń. 

i) Zamawiający zobowiązuje się do niezawierania ze swoimi klientami trzecimi umów o zakazie odstąpienia. 

§7 Gwarancja

Westerwelle udziela gwarancji z tytułu wad produktów w zakresie wad rzeczowych i prawnych. Warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu wad rzeczowych jest dokładne przestrzeganie instrukcji montażu, przetwarzania i przepisów zakładowych Westerwelle. Westerwelle nie udziela gwarancji z tytułu wadliwej obróbki lub wadliwej obsługi, chyba że przyczyną jest niejasny lub niekompletna instrukcja montażu i/lub instrukcja obsługi. Gwarancja nie obejmuje szkód na skutek naturalnego zużycia, nadmiernego wykorzystania lub skutków wpływów chemicznych, elektrycznych lub fizycznych, za które Westerwelle nie ponosi odpowiedzialności. 

O ile występuje wada przedmiotu dostawy, za którą odpowiedzialność ponosi Westerwelle, Westerwelle ma prawo wedle własnego uznania w pierwszej kolejności do uzupełnienia wadliwej rzeczy (usunięcie wady lub dostawa/wytworzenie rzeczy wolnej od wad). Ponadto Zamawiającemu przysługują ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi. Zamawiający może żądać odszkodowania z tytułu nieuzupełnienia przedmiotu dostawy tylko do wysokości typowej przewidywalnej szkody. Westerwelle ma obowiązek ponieść wszystkie koszty związane z uzupełnieniem przedmiotu dostawy, w szczególności koszty transportu, drogowe, koszty pracy i materiałowe, o ile nie wzrosną one dla Westerwelle w nieprzewidywalnej wielkości na skutek tego, ze Zamawiający przeniósł przedmiot dostawy w inne miejsce niż uzgodnione miejsce dostawy. 

Termin przedawnienia roszczeń Zamawiającego z tytułu uzupełnienia przedmiotu dostawy i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych lub wyprodukowanych przez Westerwelle rzeczy ruchomych wynosi jeden rok, chyba że zwykłym sposobem użytkowania rzeczy jest trwałe połączenie z budowlą, a wada rzeczy spowodowała wadę budowli; w takim przypadku termin przedawnienia wynosi pięć lat. Do przedłużenia regularnego jednorocznego terminu przedawnienia na najwyżej pięć lat od daty dostawy przez Westerwelle konieczne jest dodatkowe oświadczenie o przedłużeniu gwarancji przez Westerwelle. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia §§ 478, 479 BGB. 

Odstąpienie roszczeń z tytułu gwarancji przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich jest wykluczone. 

§8 Pozostałe postanowienia w sprawie odszkodowań

Jeżeli Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie na podstawie przepisów prawa poza wymienionymi już przypadkami, wówczas odpowiedzialność Westerwelle jest ograniczona w zakresie przyczyny do działania umyślnego i rażącego zaniedbania jej prawnych przedstawicieli lub kadry kierowniczej. Nie dotyczy to jednak szkód w postaci narażenia życia, uszkodzenia ciała i szkód zdrowotnych, które były spowodowane zaniedbaniem obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub osób, którym Westerwelle powierzyła wykonanie zobowiązania. Nie dotyczy to także szkód, które powstały na skutek zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub na skutek rażącego naruszenia obowiązków nieistotnych z punktu widzenia umowy przez zwykłą osobę, której Westerwelle powierzyła wykonanie zobowiązania; w tym zakresie odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości typowej przewidywalnej szkody. 

§9 Sąd właściwy i prawo właściwe

Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich roszczeń bieżących i przyszłych wynikających z kontaktu handlowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy Westerwelle. W procesach aktywnych Westerwelle ma prawo, wedle swojego wyboru i niezależnie od wartości przedmiotu sporu, do prowadzenia sporu przed sądem rejonowym właściwym dla siedziby drugiej strony. W odniesieniu do stosunków prawnych części umowy obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

§10 Klauzula salwatoriańska

Całkowita lub częściowa nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień umowy.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia optymalnej użyteczności. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dalsze informacje
Zgadzam się